Visionen och produkterna Solidéra

Publicerad den 2 mars 2010; rättad den 23 juli 2010.

Sedan urminnes tider har jorden varit mänsklighetens materialgård: grödor till mat, träd till bostäder, metaller till redskap, att hämta, i ofantliga mängder, finns miljontals slags stoff. Dessa är emellertid sällan lättåtkomliga, och ofta oåtkomliga, för människors bara händer och fingrar. Människor satte därför redskap i sina händer, och blev effektivare; de lät arbetsdjur driva redskap, och blev ännu effektivare; de byggde maskiner och lät vindmöllor driva dem, och blev än mer effektiva—effektiva på att omvandla stoffet till efterlängtade produkter. Jordens råstoff är mänskligheten till skänks; däremot, omvandlingarna—insamlingarna och transporterna och bearbetningarna—är ofta extremt invecklade och tidsödande. Människor har lyckats påskynda omvandlingarna, inte bara tio gånger, inte bara hundra gånger, inte bara tusen gånger, utan i många fall, ännu mer än så; för att inte tala om alla de förbättringar som har lett till förfiningar av produkterna. Minst lika fantastiskt är att, då och då har människor upptäckt att, dessa underbara skänker kan omvandlas till förut oanade eller omöjliga produkter, ofta oförargliga för alla men mycket användbara för många. Tydligt är därför att, framtida rikedomar, långt mer än vad nutidsmänniskan kan föreställa sig, kan förverkligas genom dessa stoff-omvandlingars fortsatta förbättringar och upptäckter; att avlöningsbara jobb kommer alltid att kunna finnas; och att en kan höja sig—utfattig kan bli rik och rik kan bli stenrik—utan att sänka en annan.

Betrakta ett samhälles förbättrade produkter: ett starkare stål, ett tätare isoleringsmaterial, ett energirikare batteri, en stabilare stege, en vassare hyvel, en snålare motor, och så vidare. En förbättrings goda verkningar blir förnummen vida omkring: En produkts användare värdesätter förbättringen; dess köpare värdesätter produkten mer än priset; tillverkarna och distributörerna värdesätter köparnas pengar mer än sin arbetstid; pengar som i sin tur spenderas i alla möjliga slags affärer. Köpkrafter uppstår i samhällen som tillverkar bra produkter, och affärer—varuhus, butiker, serviceinrättningar—uppstår där köpkrafter finns. Inte bara det, utan hus, parker, kaféer, bilar, etcetera—en stads ansikte och kropp—är så rejäla och sköna som de produkter varav de består. En förbättrings goda verkningar når således många, och behöver inte med nödvändighet drabba någon enda. Ett samhälle förmår därför att bli rikt på ett just sätt, genom att producera och fortgående förbättra sina produkter. 1

Att hjälpa företag eller individer i deras arbete att förbättra eller att upptäcka för att bygga rikedom på ett just sätt, är inriktningen för Solidéra. Jag ska beskriva inriktningens upphov, arbetsform, och vision genom att berätta två historier, varav den första är självupplevd av en bekant.

II

Han var två år gammal när hans far dog, och varje år gick byns karlar ihop och hjälpte hans mor med slåttern. Detta är i dagens perspektiv, märkligt. Nuförtiden skulle inte en by samlas varje år för att hjälpa ett litet familjeföretag som den ensamma kvinnan med korna utgjorde, därför att varje byamedlem vet: Hon behöver inte mig; hon kan alltid få hjälp av någon statlig institution som är uppbyggd och driven med hjälp av mina pengar.

Detta exempel speglar en samhällelig omställning. Inom tidrymden av ett århundrande, har byagemenskapernas solidaritet—solidaritet mellan medlemmar i små samhällen—blivit näst intill obehövlig; och de pålitliga samhällsinstitutionerna, eller de statliga institutionerna som de också kallas, har växt sig stora och starka.

Denna omställning ökade i takt, en period, åtminstone i Amerika, vid den Stora Depressionen i början av 30-talet. Jag läste en berättelse från den tiden, om en textilfabrikant som hade behållit sina arbetare, trots förlust i flera års tid, för att de inte skulle hamna på gatan. Men detta frivilligt dragna ok, kastade han av sig, ledsen bland annat över en förlorad mening. Statliga instanser hade nämligen, vid denna tid, gjort obehövlig—tagit över—fabrikantens solidaritet med det lilla samhälle av textilarbetare som spinneriet utgjorde. Denna solidaritet, som hade haft ett så stort värde för arbetarna, förlorade med ens sin mening, eftersom de hädanefter hade rätt till hjälp av en utomstående mäktig part.

Samhällelig omställning från gången tid, då medlemmar var allvarligt behövda av varandra, till nutid, då de har rätt till hjälp från samhällsinstitutioner. fig 1 Samhällelig omställning från gången tid, då medlemmar var allvarligt behövda av varandra, till nutid, då de har rätt till hjälp från samhällsinstitutioner.

Den samhällsmedlem som skyr den av staten avsedda hjälpen, är idag värre däran än någonsin: den hjälpen har blivit en normal och ofta enda utväg för den nödställde, och till och med, ett normalt tillskott för den välställde. Förr knöts band frivilligt för konstruktiva ändamål, därför en svag ofta villigt hjälper en svagare, ifall den svage allvarligt är behövd. Yttringar av den företeelsen har gått förlorade eller blivit förbleknade; och den som skyr maktskiftets segrare: statshjälpen, är därför svårare ställd än någonsin. En just seger och en värdig segrare, vore hjälpen och dess finansiering alltid frivillig, men sorgligt nog, så är inte fallet.

Hjälp ges också för att förbättra och upptäcka produkter. Den kallas stöd till start av näringsverksamhet, såddfinansiering, program för produktutveckling i småföretag, stöd av privata företagsinkubatorer, med mera. Om dess finansieringen vore frivillig, skulle förbättringarna eller upptäckterna generera rikedom för en grupp människor på ett just sätt, precis som inledningen förklarade, men sättet är, sorgligt nog, inte så. Den förståelsen, är grunden till att Solidéra kom att bli ett frivilligt alternativ till den statliga hjälp som jag hållit Solidéra fri från. Genom att konsekvent praktisera detta, har jag gradvist kommit att upptäcka sagda maktskifte, förlusterna och förblekningarna, och särskilt det, att jag visserligen lyckas undvika att medverka till dem, men, att jag har blivit ett offer för dem. Den frivilliga alternativa funktionen är mycket svår att klara, och hittills utvecklad arbetsform, är undermålig, men syftet är klarare än någonsin, och Solidéra börjar bli ett exempel på att individer eller företag kan bli rika på ett just sätt, och välja att, inte, vara dessa förlusters och förblekningars föremål och medhjälpare. Solidéra ska bli ett allt klarare exempel; ett exempel att beskåda, att efterlikna eller att överträffa.

III

Låt mig också utveckla inriktningen för Solidéra i termer av dess funktioner och produkter. Antag att Solveig har funnit ut ett förbättrat impregneringsmedel för trä, och att hon vill sälja medlets nyttjanderätt till ett företag.

Solveig tror att medlet kan hålla trä friskt i minst 30 år. Hon behöver kunna bevisa detta, utan att vänta så lång tid. Tillsammans med Lars utvecklar hon ett livstidstest: en experimentell metod för att påskynda nedbrytning av trä, och en matematisk beräkning som förutsäger livstiden vid normala förhållanden. Lars är van att experimentera och att förutsäga, en vana som inte är begränsad till de material- och process-teknologier som han, för ett forskningsinstitut och ett stort elektronikföretag, i 12 år, har jobbat med.

Hon planerar att i första hand söka upp TräTäck AB som tillverkar ett sämre impregneringsmedel, och erbjuda det bättre mot en ersättning. För TräTäcks fackfolk vill Solveig visa upp en gedigen patentansökan. Den kommer att ge tyngd åt hennes presentation, och göra det enklare att klargöra och avgränsa det hon erbjuder till salu. Lars är en rutinerad författare av tekniska beskrivningar, och har skrivit en handledning i att beskriva en uppfinning för patent, baserad på i runda tal sju års erfarenhet inom området.

Före besöket behöver Solveig förbereda en kunnig och lättsam presentation. Hon prövar sina idéer på Lars. Han har tålamod att lyssna och förmår att sakligt behandla ett föremål för en diskussion. Han kan också hjälpa till att framställa lättfattliga presentationer, både med bilder och med ord. Han är också hemmastadd i att använda elektronisk datahantering och webbaserade teknologier, för presentationer; kunskap som Solveig kan använda för att förhöja värdet av den som hon ska leverera till TräTäck och kanske till andra företag.

Hon vill också träna på presentationen. Lars tar rollen av Torvald, som är TräTäcks VD, och träffar så Solveig i ett affärsmöte. Solveig får öva till dess hon känner sig säker på att göra en bra presentation inför den riktige Torvald.

Lars biträder Solveig som träffar Torvald. Han blir därmed lättare lyhörd inför Solveigs stora kunskaper och mer mottaglig för hur bra hennes medel är. Efteråt får Solveig hjälp av Lars att tänka igenom mötet, för att i framtiden kunna göra ännu bättre framställningar.

Hur lyckas Solveig? Jo, medlet är mycket bra, och TräTäck börjar tillverka det. Ägare av trähus och trästaket med mera, uppskattar förbättringen. TräTäck ökar sin försäljning; och fabriken i Bygdemåla behöver utöka med en arbetare. Rudolf som han heter, tycker om pizza, och Bygdemåla pizzeria märker en ökad omsättning. Solveigs förbättrade medel berikar således inte bara Solveig och TräTäcks ägare, utan också Rudolf, pizzerian och Bygdemålas övriga affärer; många i Bygdemåla blir lite rikare. Resten av världen blir också en aning rikare på grund av att trähus och trästaket håller längre än tidigare, vilket gör att folk får råd att bygga, exempelvis, fler friggebodar, till vilka de behöver både mer trävirke och mer färg. Även TräTäcks konkurrenter, de sämre medlens tillverkare, behöver således inte med nödvändighet missgynnas, eftersom Solveigs förbättring leder till ökade och nya behov.

Jag ska avsluta med, att sammanfatta funktionerna och produkterna. Solidéra är ett fristående alternativ till statshjälpen inom områdena tillämpad forskning och teknologisk utveckling. Att fungera så, ger näringsrymd till två ytterst ömtåliga och enhetligt goda samhälleliga växtrötter, nämligen, de härovan beskrivna, just rikedom och samhällelig solidaritet; och varje uns av denna näringsrymd beredd eller bevarad, är Solidéras väsentliga och absolut viktigaste slag av produkt. Andra slag av produkter, är allt från de enkla till de svåra eller tidskrävande. Till de enkla hör: uppövad förmåga att presentera sin produkt eller idé, åstadkommen genom sparring (ett exempel är sparring av Solveig härovan); sammanställning av tidigare teknologi, åstadkommen genom sökning i databaser; klarare mål för sin affärsidé, åstadkommen genom samtal. Till de svåra eller tidskrävande hör: teknologiska förutsägningar (ett exempel är livstidstestet för Solveig härovan); beskrivningar av uppfinningar för tidskrifter eller patentskrifter; översättningar av litteratur till svenska. 2 3 4

Tors–Göje-månader år 2010 · LJ

1 Produkter är inte blott de ting som kommer ut från fabriker och odlingar, utan varje tjänst resulterar i en produkt: en reparation resulterar i en säker bil, en kurs i en vunnen förmåga, och så vidare. Man kan också observera att, en rikedom av tjänster förutsätter en rikedom av produkter. Tjänster är nämligen för produkter, som svampar är för träd: de hjälper sina följeslagare, och de förbrukar dem. Att reparera och underhålla är exempel på hur tjänster hjälper produkter; att använda maskiner, kemikalier, verktyg, med mera för att utföra tjänster, är exempel på hur tjänster förbrukar produkter. Få tjänster görs utan hjälp av produkter: sångaren utan mikrofon, dansaren utan scen, artisten utan instrument framför publiken utan stolar.

2 Den 7 mars 2010 lade jag till det näst sista stycket om hur Solveig lyckas.

3 Den 12 mars 2010 och den 14 mars 2010 utvidgade jag det åttonde stycket om upphovet och visionen.

4 Den 3 april 2010 lade jag till fig 1.