Att hänvisa till saker i ritningar

Februari 2008

Inledning

Detta handlar om att beskriva ritningar. Särskilt handlar det om att beteckna saker, och att hänvisa till saker, i ritningar.

Betrakta följande beskrivning:


 85 Sprängskissen, fig 2a, visar änden av två rör R. Mellan rören
 86 finns några beståndsdelar: en fläns 1 tillhörande det övre 
 87 röret, en muff 2, flera plattor 3, och en likadan fläns 
 88 tillhörande det nedre röret. …
    

Bokstaven ‘R’ och siffrorna ‘1’, ‘2’, och ‘3’ är hänvisningsbeteckningar. De hänvisar, i detta fall, till saker i ritningen ‘fig 2a’.

I texten kallas, exempelvis, bokstaven ‘R’ för en hänvisningsbeteckning, eller bara en hänvisning. I ritningarna kallas samma ‘R’ för en beteckning.

Termerna ‘rör’, ‘fläns’, ‘muff’, och ‘plattor’ är namn på saker i ritningarna. Varje namn hör ihop med en hänvisningsbetckning: ‘rör’ hör ihop med ‘R’, och så vidare.

Stil för klarhet och korrekthet

Text med hänvisningar och ritningar med beteckningar, är området för följande stilregler.

I texten föregås en hänvisning med ett namn.

Exempelvis, beståndsdelen fläns betecknas med siffran ‘1’ i ritningarna. I texten förekommer en beteckning, som exempelvis ‘1’, inte ensam utan föregås alltid av namnet, som i följande exempel.


 86 … en fläns 1 tillhörande det övre röret …
				

Använd hänvisningsbeteckning bara första gången, använd sedan bara namnet.

När namnet introduceras används det i obestämd form. Senare används namnet i bestämd form utan hänvisningsbeteckning. Ett exempel, innefattande namnen fläns och säte, ges nedan.


86 … en fläns 1 tillhörande det övre röret …
96 Vardera röränden har ett säte 5m för flänsen. Sätet består av …
				

Undantag från denna regel, görs när namnet återkommer i ett annat textstycke, långt ifrån där det först introducerades.

Välj ett namn som beskriver alla tänkbara former som ger önskad funktion.

Betrakta följande exempel.


 87 … flera plattor 3, och en likadan fläns 
  [ … ]
108 Plattorna är en form av spärrklackar — från muffväggens insida 
109 upphöjda klackar fungerande som spärrar — vilka hindrar muffen 
110 och flänsen (och därmed röret) från att dras isär från varandra.
  [ … ]
204   Rörkopplingen innefattar en fläns 1 för vartdera röret, en 
205 muff 2, och ett antal spärrklackar 3 mellan flänsarna och 
206 muffen. … 
				

Den beståndsdel som betecknats med siffran ‘3’ introduceras med namnet platta på rad 87. Detta är ett namn som är lätt för en läsare att ta till sig, vid en första blick på ritningen, men det är ett för specifikt namn: andra former, än plattor, kan nämligen också fungera i detta fall. Detta utvidgas senare, på raderna 108–110, när plattan förklaras vara en form av spärrklack. Detta mer generalla namn används sedan, exempelvis på rad 205.

Använd en enda beteckning, även om saken förekommer i flera former.

Nedan ges ett exempel på två former av den sak, kallad ‘krage’, som betecknas ‘6’.

Samma beteckning trots olika form

Observera att namnet krage, passar som beskrivning för båda formerna. Namnet kanske kan tyckas oprecist ifall endast dessa två former beaktas, men betänk att namnet är avsett att innefatta alla tänkbara former som ger den önskade funktionen.

Ordna hänvisningsbeteckningar på ett logiskt sätt.

Det är det enkla och det logiska, som är viktigt, hur det åstdkoms är underordnat. Här följer ett möjligt exempel.

Använd siffrorna 1–9 för saker som är nödvändiga.

Låga siffror för nödvändiga saker

204   Rörkopplingen innefattar en fläns 1 för vartdera röret, en 
205 muff 2, och ett antal spärrklackar 3 mellan flänsarna och 
206 muffen. Dessa tre beståndsdelar måste vara hårdare och styvare 
207 än rören. En utskuren del av kopplingen, och en del av det ena 
208 röret R, illustreras i fig 6. Flänsarna sitter fast i rören. 
209 Muffen är trädd, tätt hoppassad, utanpå flänsarna; endast en 
210 liten glipa g tillåts mellan flänsväggens utsida och 
211 muffväggens insida. Muffväggen har flera hål 4, vilka är 
212 ungefär jämt fördelade runt muffens omkrets. Muffhålen …
    

Observera att texten ovan har beteckningarna, ‘1, 2, 3, 4’, ordnade i mummerföljd. Så långt det är möjligt, ordna allt i, vad en läsare kan förväntas tycka, är logisk följd.

Använd, till exempel, stora bokstäver för allt som tillhör teknikområdet, exempelvis ‘röret R’, och små bokstäver för geometriska storheter som ‘glipan g’, ovan.

Använd, till exempel, siffrorna 11–19, 21–29, och så vidare, fram till 91–99 för saker som inskränker eller utökar det som är nödvändigt för uppfinningen.

Rita inget som inte förklaras i texten.

Det som är markerat med beteckningar i ritningarna, förklaras alltid i texten.

Sträva att endast rita saker som behöver markeras med beteckningar. Exempelvis i den vänstra ritningen, går det att urskilja fyra saker — knappast fler — vilka är markerade med var sin beteckning. I den högra ritningen finns två fler saker, en slags ‘utkragning 7’ och ett ‘spår 8’.

Visa inget onödigt

Solidéra · LJ