Att beskriva en uppfinning för tillämpning

Februari 2008 · December 2009 ny Inledning

Inledning

Ett nät, lämpligt satt i en sjö, är ett medel för att fånga fisk. I gynnsamma fall kan också mänskliga händer användas. Flinka händer är ett naturligt fångstmedel; fisknät är ett uppfunnet fångstmedel.

En fiskare S använder en anordning M som verkar på—som fångar—fisk O

Ett fisknät, det vill säga, snärjande maskor bildade av trådar korsade i ett rutmönster och hopfästa i alla skärningspunkterna—det schemat för en arbetsprodukt—är ett exempel på en uppfinning. Uppfinningar kan indelas i anordningar (exempelvis en solcell), alster (exempelvis materialet nylon), och förfaranden (exempelvis en litografisk process). Det medel—anordning eller alster eller förfarande— som kallas uppfinning, är en tidigare okänd arbetsprodukt, eller är en tidigare känd arbetsprodukt, eller en naturtillgång, till vars egenskaper har adderats en tidigare okänd användning och en tidigare okänd verkan.

Detta är en handledning i att beskriva en uppfinning för tillämpning. Det innebär att, inte bara beskriva konkreta former eller konkreta utföranden av en arbetsprodukt utan att också, likt exemplet med fisknätet ovan, beskriva dess schema för alla möjliga utföranden. Det sättet att beskriva är lämpligt när man söker patent. Detta är därför också en handledning i att beskriva en uppfinning för patent.

En sådan sätt att beskriva sätter uppfinningen i ett sammanhang; förklarar de tekniska problem som den löser; radar upp vad den tillför till känt kunnade inom området; ger exempel på hur den kan utföras i praktiken; och definierar dess kännetecken med ett precist språk.

Att sätta uppfinningen i ett sammanhang

Betänk att en läsare, först ingenting vet om uppfinningen. Utgå från den tilltänkta läsarens erfarenheter: ange var någonstans, i läsarens värld, som uppfinningen hör hemma.

I

Vad är uppfinningen? Den frågan ska besvaras med en kategori. 1 Är den fågel eller fisk eller något mittemellan? I exemplet nedan är den något mittememellan, närmare bestämt är det ordet rörkoppling, på rad 1, som beskriver den kategori till vilken uppfinningen kan hänföras; uppfinningen är en rörkoppling. Välj en så snäv kategori som möjligt, men inte så snäv att endast en fackman förstår. Använd enkla ord; använd ord som är klara för de flesta personer. En uppfinningen kan tillhöra flera kategorier. I exemplet, på rad 4, beskrivs uppfinningen också som en muffkoppling och som en flänskoppling.


 1 Uppfinningen är en rörkoppling för skarvförbindning av rör,
 2 särskilt lämplig för skarvning av plaströr eller andra, i 
 3 jämförelse med stål, relativt mjuka rör. Den är både en slags 
 4 muffkoppling och en slags flänskoppling. Uppfinningen kan även 
 5 kategoriseras som en rörskarv med god draghållfasthet, det vill 
 6 säga god hållfasthet för krafter som strävar att, i rörens 
 7 längsgående led, dra isär två vid varandra skarvade rör.
				

När ovanliga ord introduceras, förtydliga dem med enkla ord. Ett exempel på detta ges på raderna 5–7: uppfinningen beskrivs vara en rörskarv med god draghållfasthet och därefter förtydligas ordet draghållfasthet.

1 Klass till vilken något vid indelning eller klassificering kan hänföras; ett slag; en sort; en grupp; en tillhörighet i en taxonomi.

II

Ge exempel på när (i vilket sammanhang) som uppfinningen används.


 8   En användning för föreliggande uppfinning, är vid skarvning 
 9 av foderrör inom foderrörsborrning, en form av borrning där 
10 borrkronan på sin väg genom jord och sten drar med sig rör — de
11 så kallade foderrören — för beklädnad av borrhålsväggarna. Denna
12 teknik illustreras i fig 1. Foderrören R transporteras till 
13 borrplatsen vanligtvis i längder om 3 meter. Rören skarvas 
14 alltefter som borrningen framskrider. Figuren visar tre foderrör
15 och en skarv S mellan två av dem.
				

En lång text med tekniska detaljer eller logiska resonemang, kan vara besvärlig att läsa. Att istället beskriva en ritning, kan förenkla det som annars skulle bli en komplicerad text.

Uppfinningens användningsområde fig 1 Uppfinningens användningsområde

Att förklara de tekniska problem som uppfinningen löser

De tekniska problem som en uppfinning löser, beskrivs i två omgångar: först allmänt och sedan detaljerat. Det allmänna har tonvikt på behov som legat till grund för uppfinningen. Det detaljerade fokuserar på specifika patent eller produkter, och förklarar de problem hos dessa, som uppfinningen löser.

III

Problem, behov, och önskade egenskaper är, i detta sammanhang, olika sidor av samma mynt. I exemplet på raderna 16–19, förklaras att det visserligen finns andra liknande rörkopplingar, men att de har vissa problem.


16   Det finns flera kända rörkopplingar avsedda för 
17 foderrörsborrning med plaströr. Ett problem är emellertid att de
18 antingen inte håller för särskilt djupa jordborrningar eller att
19 de är onödigt komplicerade.
				

Ett sätt att introducera läsaren, är att beskriva önskade egenskaper som uppnås särskilt väl av uppfinningen. Här följer ett exempel.


20   En svårighet är att skarvar för foderrör måste vara 
21 tunnväggiga; de bör inte överskrida foderrörens väggtjocklek.
22 En annan svårighet är att foderrören utsätts för mycket stora 
23 yttre krafter, och särskilt stora är de krafter som strävar att 
24 dra isär skarvade rörelement.
25   Polyetylen av det kompaktare slaget, som går under namnen
26 PEH eller HDPE, är ett lämpligt material för rör till beklädnad
27 av borrhålsväggar. PEH är relativt mjukt (böjligt eller 
28 tänjbart); exempelvis stål är mer än 100 gånger så styvt. PEH är
29 emellertid inte 100 gånger så svagt som stål, eftersom PEH kan 
30 deformeras betydligt mer än stål utan att det uppstår en 
31 beständig bristning i materialet. Vid foderrörsborrning är som 
32 sagt krafterna på rören mycket stora, så stora att elastiska
33 formförändringar av rören måste tolereras. Rörskarvarna måste 
34 således utformas att hålla även när plastmaterialet böjs eller 
35 töjs eller komprimeras. En känd lösning är att smälta in en 
36 metallhylsa i rörväggen i änden av plaströret. Emellertid är
37 tillverkningen av den rörskarven komplicerad; uppfinningen 
38 löser problemet på ett annat och enklare sätt.
				

Raderna 20–24 introducerar två önskade egenskaper som är svåra att uppnå. De följande raderna 25–35 förklarar varför de är svåra att uppnå. De sista raderna 35–38 adderar en önskad egenskap, nämligen, enkel tillverkningen.

Nästa avsnitt handlar om att presentera de patent på uppfinningar, eller de produkter, som utgör en slags teknisk grund varpå uppfinningen bygger.

Att rada upp vad uppfinningen tillför till känt kunnade inom området

Uppfinning bygger med all säkerhet på känt kunnande. Ange först hänvisningar till patentskrifter eller liknande, som beskriver känt kunnande. Beskriv sedan vad som uppfinningen tillför till, eller på vilket sätt den skiljer sig från, detta.

IV

Två exempel på hänvisningar till patentskrifter ges på raderna 39–47.


39   Den rörkoppling som avbildas i figur 4 av patent US 5542483,
40 innefattar en hylsa och en tapp, båda i metall, insmälta i 
41 ändarna av foderrör i plastmaterial. Hylsan har invändiga gängor
42 och tappen har utvändiga gängor; två på varandra följande rör 
43 kan skarvas genom att de skruvas fast i varandra.
44   En annan koppling för plaströr ämnade för foderrörsborrning,
45 beskrivs i patent SE 503459. Sågtandade spår i plastmaterialet,
46 hos rörändar som kilats in i varandra, svarar för 
47 skarvförbindningens draghållfasthet.
				

Använd enkla ord för att inte förbrylla den läsare som inte har tid att konsultera källan. Beskrivningen kan hållas koncis, utan att bli obegriplig, ifall hänvisningar till figurer och beteckningar görs, exempelvis som på raderna 56 och 58 nedan.


48   I US 5813484 beskrivs en hylsa i metall, närmare bestämt 
49 en slagsko, förankrad i foderrör av plast. Speciellt sägs 
50 slagskon vara enklare att fästa i foderröret, jämfört med den 
51 slagsko som visas i figur 2 i förut nämnda US 5542483. Även 
52 slagskon i US 5964297 är avsedd för foderrör i plast. Ingen av 
53 dessa två är rörkopplingar, men de bör ändå beaktas eftersom de 
54 lär ut hur hylsor i metall kan förankras i foderrör i plast.
55   Hos rörkopplingen i US 4035005 ger en muffs flikar 
56 (“tang” 55) och ett plaströrs fläns (“stop shoulder” 38), 
57 funktionen av draghållfasthet. Patent US 6499771 beskriver 
58 liknande beståndsdelar, “teeth” 62 och “groove” 68, med samma
59 funktion. Beståndsdelarna bör uppmärksammas, även om 
60 kopplingarna som sådana, inte kan användas som foderrörsskarvar.
				

V

Därmed är grunden lagd för att beskriva verkningar av — vad som blir möjligt tack vare — uppfinningen. Kontrastera med de problem som hindrade känd teknologi att uppnås dessa verkningar. 2

Ange tydligt huruvida uppfinningen är ensam, eller inte ensam, om att uppnå en viss verkan.


    
61   Uppfinningen, såväl som tidigare kända kopplingar, uppnår
62 en draghållfast i kombination med tunnväggig koppling för rör
63 i relativt mjuka material som PEH.
				

Argumentera för att något väsentligt nytt uppnås genom uppfinningen. 2 Försök också motivera att det nya som uppnås, inte endast beror på en ingenjörsmässig förbättring; det vill säga, försök motivera att uppfinningen har tillräcklig uppfinningshöjd. Ett sådant exempel ges nedan.


64   Särskilt, och utmärkande för uppfinningen, uppnås enkel 
65 tillverkning jämfört med förut nämnda kända rörkoppling (se 
66 US 5542483) som, gemensamt med uppfinningen, är lämplig för
67 foderrör och innefattar metallförstärkning av plasten i 
68 röränden. Tappen 12A och hylsan 12B är relativt komplicerade att 
69 tillverka, vad vi förstår. Särskilt på grund av att de har 
70 gängor, yttre gängor 14A på tappen och inre gängor 14B på 
71 hylsan, och hål genom hylsväggarna. Den hålförsedda hylsväggen
72 (13A respektive 13B) ska smältas in i rörväggen i änden av cirka
73 3 meter långa foderrör, vilket förefaller försvåra 
74 tillverkningen betydligt. Utöver förenklad tillverkning, 
75 förenklas också skarvningsförfarandet, genom att rören inte 
76 behöver skruvas, utan kan förbindas genom att de trycks in i 
77 varandra.
78   Den andra nämnda foderrörsskarven, SE 503459, klarar fem och
79 ett halvt tons dragraft, enligt uppgifterna i patentskriften, 
80 vilket är ett bra värde, men vi tror att föreliggande uppfinning 
81 klarar verkliga borrningar till större djup. Även om det inte
82 har bekräftats är, i vilket fall som helst, beståndsdelarna och 
83 konstruktionen hos SE 503459 av ett annat slag än uppfinningens.
				

2 En uppfinning behöver, i och för sig, inte ge en ny verkan för att få patenteras. Emellertid, är det inte så att, man bemödar sig att uppfinna, för att uppnå något, endast när det inte går med kända sätt? Detta något, om det existerar, är den nya verkan som bör beskrivas för att bringa läsaren klarhet om vitsen med uppfinningen.

Att ge exempel på hur uppfinningen kan utföras i praktiken

Beskriv hur uppfinningen kan utföras. En ingenjör eller motsvarande, ska kunna använda beskrivningen för att uppnå de verkningar som har beskrivits i avsnitt V.

VI

Beskriv en specifik utföringsform; var konkret; försök inte vara allmängiltig i detta avsnitt.

Första utföringsform fig 2 Första utföringsform

 84   Ritningen i fig 2 avbildar en första utföringsform. 
 85 Sprängskissen, fig 2a, visar änden av två rör R. Mellan rören
 86 finns några beståndsdelar: en fläns 1 tillhörande det övre 
 87 röret, en muff 2, flera plattor 3, och en likadan fläns 
 88 tillhörande det nedre röret. Vid foderrörsborrning kan lämpligen 
 89 rören vara tillverkade av PEH-rör med 8 mm väggtjocklek, och 
 90 flänsarna och muffen kan vara tillverkade av stålrör med 2 mm 
 91 väggtjocklek. En fläns och en del av muffen visas förstorade i 
 92 fig 2b. Plattorna är utskurna bitar som har suttit i hål 4 93 muffen; varje sådan utskuren bit — platta — sitter fast, men 
 94 har bänts in något ur hålet, längs en sträcka i muffväggen. 
 95 Muffen med de inbända bitarna, ses också rakt uppifrån i 
 96 fig 2c. Vardera röränden har ett säte 5m för flänsen. Sätet 
 97 består av en midja 52, en tvär utkragning 51 närmast röränden, 
 98 och en konformad utkragning 53 närmast rörmitten. En delning 12 
 99 på flänsen gör den lätt att fästa kring midjan. Hos en färdig 
100 skarv är muffen trädd över flänsen varvid plattorna ligger, 
101 med deras kanter 31 mot flänsens kant 11, i den konformade 
102 utkragningen. Utkragningens konade form ger precist men 
103 fullgott utrymme för plattorna; samtidigt är sätets form, 
104 inklusive den konade formen, en kompromiss mellan enkel 
105 tillverkning av sätet och styrka hos rören vid sätet. Plattorna 
106 har förmåga att fjädra in i hålen, och jäms med muffväggen, och 
107 den förmågan utnyttjas för att kunna trä muffen över flänsen. 
108 Plattorna är en form av spärrklackar — från muffväggens insida 
109 upphöjda klackar fungerande som spärrar — vilka hindrar muffen 
110 och flänsen (och därmed röret) från att dras isär från varandra.
				

Var utförlig med den skriftliga framställningen, även när uppfinningen är utförligt avbildad i ritningar. En god tumregel är att vara så utförlig att en läsare, som ger sig tid, ska kunna förstå den skrifliga framställningen utan att titta på ritningarna. Detta är särskilt viktigt när beskrivningens syfte är att skydda uppfinningen genom ett patent.

Det är i regel inte av kritisk betydelse att bestämma exakta längder, vikter, eller andra måttsenheter, för att uppnå en önskvärd verkan som tillskrivs uppfinningen. Även i det fallet, kan läsarens förståelse ibland vara hjälpt av att bestämda mått anges, men var i så fall noga med att påpeka att uppfinningen inte är begränsad till dessa mått. Ett sådant exempel ges på raderna 111–122 nedan.


111   Vid användning av en muff i stål med väggtjocklek 2 mm och 
112 diameter 170 mm, optimerade vi plattornas höjd till cirka 
113 12 gånger väggtjockleken, bredden till cirka 1/6 av diametern,
114 och avståndet mellan plattorna till cirka 1/5 av diametern. 
119   Måtten och materialen angivna i utföringsexemplet, är inte 
120 avsedda som kännetecken på uppfinningen; måtten skall anpassas 
121 beroende på rörkopplingens tillämpning och de material som 
122 används i röret, muffen, plattorna, och flänsen.
				

VII

Den första utföringsformen, tidigare presenterad i avsnitt VI, fortsätter här med ett tillägg.

Tillägg till första utföringsform fig 3 Tillägg till första utföringsform

123   Tillägg till den första utföringsformen illustreras i 
124 fig 3. Den vänstra figuren, fig 3a, visar änden av ett rör med 
125 monterad fläns; den högra figuren, fig 3b, visar tvärsnitten av 
126 röret och av flänsen lösgjord från röret. Sätets konformade 
127 utkragning gränsar till en krage 6. På en färdig skarv är 
128 muffen trädd tätt hoppassad med flänsen och med kragen. Kragen 
129 ger stöd för muffen, vilket förstärker kopplingen. Muffen är 
130 försänkt i röret, för att förlägga rörmanteln 7 jäms med 
131 muffmanteln, vilket ger skarven samma väggtjocklek och samma 
132 diameter som röret. I rörets ände finns ett spår 8 i vilket en 
133 o-ring kan sättas för tätning av skarven.
				

Tillägget i detta exempel, består av två beståndsdelar: en krage och ett spår. Kragen är ett medel för att förstärka kopplingen. Spåret är ett fästande medel för en o-ring.

Det första utföringsexemplet begränsade sig till nödvändiga medel — medel som behövs, varken fler eller färre — för att uppnå de verkningar som beskrivits i avsnitt V. Ett tillägg ska introducera andra medel som förbättrar givna verkningar eller som gör fler verkningar möjliga.

VIII

Omfattningen av en uppfinning, blir tydlig genom att beskriva olika utföringsexempel (kan också benämnas utföringsformer om uppfinningen är en anordning eller ett alster). Beskriv endast skillnader som är radikalt olika (inte designmässiga eller ingenjörsmässiga variationer). Den första utföringsformen, i avsnitt VI, kompletteras här med en andra utföringsform.

Andra utföringsform fig 4 Andra utföringsform

134   En andra utföringsform visas i fig 4. Det är flänsens 
135 förankring och kragens beskaffenhet som skiljer sig från den 
136 första utföringsformen; andra beståndsdelar eller utföranden 
137 skulle kunna vara lika. Flänsen 1 sitter i midjan 52 stödd mot 
138 den tvära utkragningen 51 närmast röränden. Kragen 6 är ett 
139 kort rör, en slags ring, fäst i midjan invid flänsen. På en 
140 färdig skarv sitter muffen tätt hoppassad med flänsen och med 
141 kragen. Kragen fyller nästan helt det utrymme mellan muffen och 
142 röret, som inte redan är fyllt av flänsen och spärrklackarna 
143 och utkragningen, vilket förstärker skarven. Den tandade 
144 änden 62 hos kragen, hindrar dessutom flänsen från att rubbas 
145 ur läge när muffen träs över flänsen, samma funktion som 
146 åstadkoms av den konformade utkragningen i den första 
147 utföringsformen. Observera — det figuren antyder — att flänsen 
148 och kragen kan vara förenade som en enhet: en ring med hål för
149 spärrklackarna.
				

IX

Gå igenom allt hos en uppfinning som har någon väsentlig funktion, och beskriv noga den funktionen. I detta exempel är det en o-ring, som har två funktioner, att täta och att centrera.


150   Spåret 8 i fig 3, 4 är avsett för en o-ring. En o-ring 
151 tätar, exempelvis mot inträngande vatten och fin jord vid 
152 foderrörsborrning, men förutom den uppenbara nyttan, har 
153 o-ringen en annan verkan: Den centrerar effektivt muffen på 
154 röret. Det är viktigt eftersom ett spel på bråkdelar av en 
155 millimeter, i de fall när flänsen är 2 mm tjock, kraftigt kan 
156 förändra skarvens egenskaper. Man skulle förstås kunna tänka 
157 sig att göra passningen mellan muffen och röret exakt, men en 
158 liten glipa behövs vanligen eftersom röret är av ett annat 
159 material än muffen och flänsen, och därmed också kan förväntas 
160 ha ett annat temperaturberoende. Exempelvis ändras diametrarna 
161 på ett rör i PEH-plast och ett fläns–muff arrangemang i stål,
162 olika snabbt med temperaturen. Därmed inte sagt att PEH för 
163 röret och stål för flänsen och muffen måste användas. Problemet 
164 kan dock tänkas kvarstå även om andra material används och även 
165 om andra förankringar av flänsen i röret används.
				

X

Formen på en beståndsdel är inte sällan irrelevant. I exemplet nedan beskrivs en fläns och hur den är förankrad i ett rör. Både flänsens form och förankringens utförande är tämligen irrelevant, emedan deras funktioner är viktiga och tydligt måste klargöras. I ett sådant fall, kan det vara lämpligt att beskriva flera radikalt skiljda utföringsformer, vilka alla ger den bestämda funktionen.

Utföringsformer av flänsen fig 5 Utföringsformer av flänsen

166   Flänsen tillåts vara vridbar, men den ska åtminstone inte 
167 kunna dras loss från röränden — precis som är fallet för 
168 rörflänsar i allmänhet. Flänsen, som måste vara av ett hårdare 
169 material än röret, ska utjämna de stora spänningarna från de 
170 hårda spärrklackarna på flänsen, till lägre spänningar från 
171 flänsen på det mjuka röret. En förankring mellan flänsen och 
172 röret, med de egenskaperna, kan uppnås genom att röret har en 
173 midja enligt presenterade utföringsformer. Midjan ska 
174 emellertid ses som ett exempel på ett fästande medel, och inte 
175 som ett kännetecken för uppfinningen. Några andra 
176 utföringsexempel illustreras i fig 5. Det första exemplet, 
177 fig 5a, visar flänsen försänkt och placerad mot en 
178 utkragning 5u vid röränden. I det andra exemplet, fig 5b, är 
179 flänsen förankrad i röret genom att flänsen har många hål vari 
180 något material har fogats, exempelvis smälts ihop, med 
181 rörväggen. Nästa exempel, fig 5c, visar förankring genom stift 
182 som sitter genom hål i flänsen och i rörväggen. I det sista 
183 exemplet, fig 5d, består förankringen av haktänder i 
184 flänsväggen, inträngda i rörväggen. Midjan, utkragningen, och 
185 de andra arrangemangen 5m, 5u, 5f, 5s, 5p är exempel på den 
186 förankring 5 av flänsen i röret, markerad i fig 6, som 
187 uppfinningen innefattar.
				
Utföringsform allmänt fig 6 Utföringsform allmänt

XI

Beskriv verkningar eller fördelar som inte är lätt att förutsäga. Första stycket i exemplet nedan, raderna 188–193, handlar om en stålring och dess verkan. Andra stycket, raderna 194–199, handlar om en annan, inte så självklar, verkan.


188   Våra borrningar när foderrör i PEH använts, har visat att 
189 en stålring, i egenskap av fläns, av ett så enkelt utförande 
190 som i fig 2b, 15 mm bred och 2 mm tjock, ger en hållbar skarv. 
191 Emedan stålringens avsaknad, gjorde att spärrklackarna (den 
192 form som är visad i fig 2b) trängde igenom midjan vid, eller 
193 skavde av utsidan av, den tvära utkragningen (se fig 3). 
194   Vid foderrörsborrning med stålrör, vilket är det vanliga, 
195 är inte rören inbördes vridbara i varandra. Emellertid har våra 
196 borrningar visat att den första utföringsformens skarv, 
197 kännetecknad av att muffen är vridbar relativt röret, är 
198 hållbar och kanske nog så hållbar som om skarven hade varit 
199 stel.
				

Att definiera uppfinningens kännetecken med ett precist språk

En uppfinning är ett slags schema för en arbetsprodukt, för vilket olika utföringsexempel har presenterats i avsnitten VI till XI. Detta avsnitt handlar om att beskriva detta schema.

XII

Betrakta följande exempel.

Generell utföringsform fig 6 Generell utföringsform

200   Uppfinningen är en koppling för rör av relativt mjuka 
201 material som plast, för skarvförbindning med hög 
202 draghållfasthet och för tunnväggiga skarvar, särskilt lämplig 
203 som foderrörsskarv vid foderrörsborrning med PEH-rör.
204   Rörkopplingen innefattar en fläns 1 för vartdera röret, en 
205 muff 2, och ett antal spärrklackar 3 mellan flänsarna och 
206 muffen. Dessa tre beståndsdelar måste vara hårdare och styvare 
207 än rören. En utskuren del av kopplingen, och en del av det ena 
208 röret R, illustreras i fig 6. Flänsarna sitter fast i rören. 
209 Muffen är trädd, tätt hoppassad, utanpå flänsarna; endast en 
210 liten glipa g tillåts mellan flänsväggens utsida och 
211 muffväggens insida. Muffväggen har flera hål 4, vilka är 
212 ungefär jämt fördelade runt muffens omkrets. Muffhålen är 
213 placerade så långt ut mot muffändarna att de åtminstone till 
214 en del täcker rören innanför flänsarna, det vill säga hålen är,
215 åtminstone till en del, längre in från rörändarna än flänsarna.
216 Spärrklackarna är fästa i muffen, infattade i hålen, som 
217 stöttor mellan muffen och flänsarna, för att hindra 
218 isärdragning av muffen från flänsarna. I ritningen är en bit av 
219 muffen bortskuren vid muffhålet, för att tydligare visa hur en 
220 spärrklack hindras av, och stöder mot, flänsen. Spärrklackarna 
221 utövar tryck mot flänsarna, ett tryck som, via en förankring 5 
222 av vardera flänsen, ger upphov till tryckspänningar eller andra 
223 mekaniska spänningar i rören.
224   Förankringen är det medel med vilket flänsen och röret 
225 sitter ihop, ett medel som har många möjliga former vilket 
226 framgår av utföringsexemplen. Vi kräver emellertid att 
227 förankringen ska vara så beskaffad att de i röret uppkomna 
228 spänningarna är jämnare fördelade, och mindre i storlek, än de
229 tryckspänningar som spärrklackarna ger upphov till i flänsarna. 
230 För detta bestämmer vi att, en fläns fästande yta — ytan av den
231 spänningsupptagande fogen mellan fläns och rör, när 
232 förankringen är en fog, eller stödytan mellan fläns och rör, 
233 när förankringen är en koppling — vid yttre krafter på skarven, 
234 måste vara större än spärrklackarnas sammanlagda stödyta mot 
235 flänsen. Förankringen kännetecknas också, uppenbart, men här 
236 nämnt för tydlighets skull, av att den är stark nog att hindra 
237 flänsen från att dras av röret vid de yttre krafter som skarven 
238 utsätts för.
				

Ovanstående beskrivning består av tre delar: teknikområde, gammal teknik, och ny teknik. Teknikområdet, närmare bestämt grupptillhörighet och användningsområde, anges på raderna 200–203. Gammal teknik varpå uppfinningen bygger, också kallat teknikens ståndpunkt, introduceras på raderna 204–223. Ny teknik, det vill säga uppfinningens kännetecken, beskrivs på raderna 224–238.

Detta är en slags definierande beskrivning och den bör, å ena sidan, inte utesluta någon utföringsform; men måste, å andra sidan, vara så bestämd att den går att använda som grund för tillämpningar.

XIII

Följ en sådan beskrivning, med eventuella inskränkningar eller tillägg, vilka förbättrar eller utvidgar uppfinningens funktioner.


239   En mer inskränkt bestämning av förankringen — en 
240 inskränkning varmed enkel infästning av flänsen uppnås — är ett 
241 säte 5m för flänsen, bestående av en tvär utkragning 51 mot 
242 röränden, en midja 52, och en svag utkragning 53 mot rörmitten. 
243 En fläns kan ha formen av en stålring anpassad, i omkrets och 
244 bredd, för att precis passa runt midjan och stödja mot 
245 utkragningarna. Den tvära utkragningen är, optimalt, ungefär 
246 lika hög som stålringen är tjock. Den svaga utkragningen får 
247 vara en tvär utkragning med liten höjd, eller en utkragning 
248 vars höjd långsamt ökar längs med röret. Optimalt bör dock dess 
249 form, precis ge utrymme för infattning av spärrklackarna men 
250 inte mer, eftersom en luftspalt mellan röret och spärrklackarna 
251 försvagar skarven. Den stålring som utgör flänsen, tillåts vara 
252 delad 12 för att lätt kunna monteras på midjan, en egenskap som 
253 tillåts därför att muffen, som tätt omsluter flänsen, hindrar 
254 flänsen från att vidgas av spärrklackarnas tryck.
255   Spärrklackarna kan ytterligare begränsas till att vara 
256 utskurna bitar erhållna genom att med fina skåror skära sagda 
257 hål i muffväggen. Företrädesvis skärs skåror längs tre av 
258 sidorna i en rektangel: två sidor i, och en sida vinkelrät mot, 
259 muffens längdriktning. Den fjärde sidan, som inte skärs, är 
260 placerad längst från flänsarna. De utskurna, rektangelformade, 
261 bitarna måste vara inböjda något (vid den sagda fjärde sidan av
262 rektangeln) för att de ska kunna fungera som spärrklackar 
263 mellan muffen och flänsen. Trots att bitarna är inböjda kan 
264 muffen ändå träs på plats, genom att bitarna fjädrar ut och ger 
265 plats för flänsen, när muffen träs över flänsen, och fjädrar 
266 tillbaka när muffen kommit på plats. De tre skurna sidorna av 
267 rektangeln har formen av bokstaven “U” skriven med tre räta 
268 linjer. Andra U-former är emellertid också möjliga. 
269 Spärrklackarna skall dock inte vara begränsade till detta slag 
270 av, i U-form, ur en muff, utskurna bitar. En konstruktör kan 
271 använda andra former av kända spärrklackar inom ramen för 
272 föreliggande beskrivning och ritningar. Exempelvis kan 
273 spärrklackarna vara fristående element vilka, på kända sätt, 
274 fästs eller fogats till muffen.
275   Rörkopplingen innefattar lämpligen också en krage 6 omkring 
276 vartdera röret. På en färdig koppling är kragen instucken i, 
277 och tätt hoppassad med, muffen, dock med utrymme för 
278 spärrklackarna och för flänsen. Kragens väsentliga funktion är 
279 att fylla hela eller delar av det utrymme mellan muffen och 
280 röret, som inte redan är fyllt av flänsen och spärrklackarna 
281 och förankringen. Observera i detta sammanhang att flänsen och 
282 kragen inte nödvändigtvis måste vara separata enheter, utan de 
283 kan i allmänhet, och exempelvis som i den andra 
284 utföringsformen, sitta ihop som en enhet.
				

Det första stycket (raderna 239–254) ger mer bestämda anvisningar om hur förankringen ska utföras. Det andra stycket (raderna 255–274) ger mer konkreta exempel på hur spärrklackarna ska utföras. Det tredje stycket (raderna 275–284) ger anvisningar om ett tillägg av en krage och hur den ska utformas.

XIV

Patentkrav inmutar en slags egendom. 3 Krav måste därför klart bestämma egendomens omfattning. Detta är ett exempel på ett första patentkrav:

Patentkrav 1


285   Rörkoppling särskilt lämplig för skarvning av foderrör i 
286 plast, innefattande två flänsar 1, förankrade en på vartdera 
287 rör som förbinds, en muff 2, och ett antal spärrklackar 3, 
288   kännetecknad av, att flänsarna, muffen, och spärrklackarna 
289 är styvare och hårdare än rören; och att muffen har ett antal 
290 hål 4 igenom muffväggen ungefär jämt fördelade kring muffens 
291 omkrets; och att muffen är tätt hoppassad med, och trädd över, 
292 de båda flänsarna, och förd längs med röret fram till ett läge 
293 där muffhålen helt eller till viss del överlappar rören 
294 innanför flänsarna; och att spärrklackarna är infattade i 
295 muffhålen, är fästade i muffen, och är utskjutande från — är 
296 klackar i — muffväggens insida, klackar som stoppar och stöder 
297 mot flänsarna och därmed hindrar muffen och de flänsförsedda 
298 rören från att dras isär; och att flänsens förankring 5
299 till ett rör, har en fästande yta — ytan av den spänningsupptagande
300 fogen mellan fläns och rör, när förankringen är en fog, eller 
301 stödytan mellan fläns och rör, när förankringen är en 
302 koppling — större än spärrklackarnas sammanlagda stödyta mot
303 flänsen, för att minska och utjämna spärrklackarnas tryckspänningar.
				

Uttrycket kännetecknad av avgränsar det gamla från det nya. Det gamla, är teknikområdet och teknik som uppfinningen bygger på. Det nya, är uppfinningens kännetecken.

Följande två exempel, patentkraven 2 och 3, lägger till egenskaper.

Patentkrav 2


304   Rörkoppling särskilt lämplig för skarvning av foderrör i 
305 plast, enligt något av de föregående patentkraven,
306   kännetecknad av att en krage 6, omkring vartdera röret, 
307 innefattas; och att kragarna helt eller till en del fyller det 
308 utrymme mellan rören och muffen, som inte redan är fyllt av 
309 flänsarna och spärrklackarna och förankringarna.
				

Patentkrav 3


310   Rörkoppling särskilt lämplig för skarvning av foderrör i 
311 plast, enligt något av de föregående patentkraven,
312   kännetecknad av att en o-ring sitter mellan muffen och 
313 vartdera röret eller dess tillhörande fläns, för att täta, 
314 eller, för att centrera muffen på röret och därmed öka skarvens 
315 tolerans för skillnader i temperaturutvidgning mellan röret och 
316 muffen.
				

3 Godkända patentkrav, det vill säga ett beviljat patent, ger ett tidsbegränsat och landsbegränsat tillstånd att hindra andra från att tillverka och sälja produkter av det slag som patentkraven bestämmer.

Ritningar, sammandrag, och benämning på uppfinningen

Tre avsnitt återstår.

XV

Ge en titel på varje ritning. Ge namn på allt som har en beteckning i ritningarna.


fig 1 Teknikens ståndpunkt
fig 2 Första utföringsform
fig 3 Tillägg till första utföringsform
fig 4 Andra utföringsform
fig 5 Flänsens förankring i röret
fig 6 Sammanfattande ritning

 J Jord
 B Berggrund
 R Rör
 S Skarv
 1 Fläns
 2 Muff
 3 Spärrklack
 4 Hål i muffvägg
 5 Förankring
5m Säte
5u Utkragning
5s Stift och hål
5f Hål och plugg fogad till rör
5p Stansad muffvägg och rörvägg
 6 Krage
 7 Mantel hos rörmitt
 8 Spår för o-ring
11 Kant på fläns
12 Delning hos fläns
31 Kant på platta
51 Tvär utkragning
52 Midja
53 Svag utkragning
61 Del av krage
62 Del av krage
 g Glipa
				

Denna sammanställning måste göras omsorgsfullt. Arbeta på detta parallellt med ritningarna och beskrivningen. Särskilt viktigt är att namnen varken blir för specifika eller för omfattande. En spärrande platta är en spärrklack är en spärr; spärr är för omfattande, och spärrande platta för specifikt. Därnäst viktigt är att hålla namnen enkla, och helst begränsade till ett enda ord.

XVI

Ett sammandrag beskriver uppfinningen, dess kategori och användning, dess tekniska ståndpunkt, dess grund i form tekniska problem, och framförallt dess kännetecken.


  i   Uppfinningen är en rörkoppling lämplig för att 
 ii skarvförbinda foderrör i plast. Foderrörsskarvar måste både 
 iii vara tunnväggiga och starka. Det finns en känd sådan skarv; det 
 iv är en skruvkoppling, hylsa och tapp i metall, som smälts in i 
  v plasten i rörändarna. Uppfinningen uppnår emellertid 
 vi tunnväggighet och styrka på enklare sätt: Två flänsar 1, en 
 vii muff 2, och flera spärrklackar 3, samtliga hårda och styva 
viii jämfört med rören, ingår som beståndsdelar. Muffen passar 
 ix precis att vara trädd över flänsarna vilka är förankrade, en i 
  x vardera änden, i de två rör som förbinds. Muffen är, runt sin 
 xi omkrets, försedd med flera hål 4 vilka överlappar rören 
 xii innanför flänsarna. Spärrklackarna utgör klackar i muffväggen 
xiii vilka hindrar, likt stöttor, muffen från att dras av flänsarna:
 xiv spärrklackarna är infattade i muffhålen, de är fästade i 
 xv muffen, och de är stödda mot flänsarna.
				

Den första meningen anger uppfinningens kategori och användning. Nästa mening, önskade egenskaper; tredje meningen, teknikens ståndpunkt; fjärde meningen, vad som uppnås; och de resterande raderna iv–xv beskriver uppfinningen kännetecken.

XVII

En benämning på uppfinningen ska vara kortfattad, ska ange den kategori som uppfinningen tillhör, och ska bestå av välkända ord. Nedan ges ett exempel på en benämning.


   Rörkoppling särskilt lämplig för skarvning av foderrör i plast
				

Observera att ordalydelsen är samma som i det första patentkravet.

Solidéra · LJ

Rättelser

I den tidigare Inledningen fanns följande figur som är missvisande.

Användning av ett medel får att uppnå en effekt

Figuren är missvisande eftersom den döljer att begreppet “medel” innefattar något inslag av användning och av effekt. Ordet effekt är synonymt med ordet verkan som används i den nya Inledningen och i resten av handledningen.

LJ · 4 december 2009