Människors grundläggande friheter

24 februari 2008

Detta är ett utdrag från den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna från 10 december 1948.

Allt är inte medtaget. Utelämnat är de avsnitt som handlar om rätt till arbete, rätt till bostad, och andra former av rätt att tillhandahållas egendom eller tjänster av andra. Medtaget är de grundläggande friheterna: rätten att slippa livegenskap, rätten att slippa bli förhindrad att utöva näringsverksamhet och kultur, och andra former av rätt att slippa att bli fråntagen vår kropp, vår näring och dess produkter, och vår kultur, av andra. Jag har utgått från både den engelska och den svenska versionen av konventionen.

Ingress

Eftersom erkännandet av (insikten om) värdigheten hos (respekten för, aktningen för) alla medlemmar i människosläktet, och eftersom erkännandet av ett antal oförytterliga rättigheter lika för alla medlemmar, är grundvalen för frihet, rättvisa, och fred i världen, och eftersom ringaktning och förakt för de (sagda) mänskliga rättigheterna är grunden för många barbariska gärningar som har upprört (förbrutit sig mot, kränkt) mänsklighetens samvete (känsla för vad som rätt och rimligt), och eftersom en värld där människorna åtnjuter yttrandefrihet, trosfrihet, och frihet från fruktan och nöd, erkänt är folkens gemensamma högsta strävan, och eftersom det är väsentligt, för att människor inte — som en sista utväg — skall tvingas att tillgripa uppror mot tyranni och förtryck, att de mänskliga rättigheterna skyddas genom rättsstatens principer, [ … ]

Artiklar

Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i (ett minimum av värd) uppskattning och (med ett minimum av lika) rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör (när de nått mogen ålder) handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Kommentar till artikel 1

Den svenska texten använder ordet värde, vilket har många betydelser (värdet på en nyutexaminerad civilingenjör och värdet som en mor sätter på sitt barn och barnets värde som civilingenjör har vitt skilda kvaliteter). Den engelska texten använder ordet dignity som har mer passande betydelser. Jag har översatt det med uppskattning, eller värd uppskattning. Det bör läsas med en nyans av förtjänar respekt eller förtjänar vördnad eller förtjänar aktning, tror jag. Jag har också lagt till uttrycket “ett minimum av” inom parantes, för att annars blir texten nonsens vad jag förstår: Ett rikt samhälle kan sätta ribban högre. Och en mor ska inte behöva bli fråntagen sitt barn bara för att hon är fattig, hennes kärlek kan vara stor och hon kan vara uppoffrande för sitt barn, även om hon inte kan tillgodose den materiella ribba som har satts av rika andra människor. Det förklarar varför jag tror att orden uppskattning eller respekt eller aktning är mer på sak (den avsedda betydelsen) än ordet värde som har använts i den svenska texten.

Artikel 3

Var och en har rätt till liv, frihet, och personlig säkerhet.

Artikel 4

Ingen får hållas i slaveri eller träldom; slaveri och slavhandel i alla dess former skall vara förbjudna.

Artikel 5

Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.

Artikel 9

Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas.

Artikel 10

Var och en är … berättigad till en rättvis och offentlig förhandling vid en oberoende och opartisk domstol vid prövningen av rättigheter … och av varje anklagelse om brott mot honom eller henne.

Kommentar till artikel 10

Jag har förenklat Artikel 10 i konventionen. Jag har utelämnat två fraser: “på samma villkor” och “prövningen av skyldigheter”. Den första följer rimligtvis av Artikel 1, och den andra förefaller redan ingå i prövningen av anklagelse om brott.

Artikel 12

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Artikel 17

  1. Var och en har rätt att äga egendom, både enskilt och tillsammans med andra.

  2. Ingen får godtyckligt fråntas sin egendom.

Artikel 18

Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa sedvänjor.

Artikel 19

Var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet att utan ingripande hysa åsikter samt söka, ta emot och sprida information och idéer med hjälp av alla uttrycksmedel och oberoende av gränser.

Artikel 20

  1. Var och en har rätt till frihet i fråga om fredliga möten och sammanslutningar.

  2. Ingen får tvingas att tillhöra en sammanslutning.